Algemene voorwaarden voor abonnement & rittenkaarten en deelname aan trainingen van de Bollenstreek Looptrainer.


1. De overeenkomst tot een 10-rittenkaart/ losse training of abonnement.

1.1 De overeenkomst tot een 10-rittenkaart, losse training of abonnement komt tot stand nadat kaarthouder per telefoon, een rittenkaart of abonnement heeft aangeschaft via de Pay n Plan app.

2. Eigen Risico en Aansprakelijkheid

2.1 Het volgen van de looptrainingen bij de Bollenstreek Looptrainer is geheel voor eigen risico van de klant.

2.2 De Bollenstreek Looptrainer is niet verantwoordelijk voor, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/ verlies en/ diefstal van eigendommen van de klant noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de looptraining. De klant neemt hierin zijn eigen verantwoordelijkheid voor zijn eigen lichaam en de grenzen die het lichaam aangeeft.

3. Betaling

3.1. De klant dient verschuldigde inschrijfgeld voor deelname aan een training alvorens te voldoen via de pay n plan app. De betaling kan voldaan worden via een IDeal-betaling.

3.2. Bij een niet tijdige aanschaf van een rittenkaart, losse les of abonnement en toch een deelname aan de training zal de deelnemer na 2 trainingen (buiten de proefles om) niet meer worden toegelaten tot de training.

4. Geldigheidsduur rittenkaarten & abonnement

4.1. De geldigheidsduur van de 10-rittenkaart is 3 maanden.

4.2. De startdatum van de 10-rittenkaart of het abonnement is de datum van de aanschaf van de rittenkaart of abonnement.
 
4.3. De geldigheidsduur wordt verlengt met 1 week indien er een les uitvalt wegens afwezigheid (bijv. ziekte of vakantie) van de trainer en er geen andere training gedurende die week is waaraan deelgenomen kan worden.

4.5. Tijdige annulering van een looptraining of Sunday Beach workout door de klant heeft, ongeacht de reden, geen invloed op de geldigheidsduur van de 10-rittenkaart tenzij er een langdurige blessure/ ziekte speelt wat schriftelijk kan worden bevestigd door een fysiotherapeut of andere specialist.

4.6. Bij het verlopen van de geldigheidsduur vindt bij openstaande trainingen geen restitutie van lesgelden plaats.

4.7. Restitutie van het lesgeld vindt enkel plaats bij langdurige blessure of ziekte wat kan worden bevestigd door een fysiotherapeut of ander specialist. De bevestiging dient schriftelijk ingediend te worden. Bij verhuizing naar een andere gemeente dient een inschrijving van de gemeente overlegt te worden.

5. Uitsluiting

5.1. De Bollenstreek Looptrainer heeft het recht deelname aan de looptraining van de klant te weigeren indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5.2. De Bollenstreek Looptrainer heeft het recht deelname van de klant aan de looptraining of te weigeren indien de lichamelijke toestand van de klant in dien aard is dat het volgen van een training onverantwoorde risico’s met zich mee zou brengen. De beoordeling is voorbehouden aan de trainer.

 
6. Annulering door de klant

6.1. De looptrainingen kunnen uitsluitend gevolgd worden in overleg met de trainer en op afspraak.

6.2. Kan de klant niet deelnemen aan een looptraining en heeft hij zich toch aangemeld via de app dan dient hij zich ten minste vier uur voor aanvang van de verzameltijd van de looptraining af te melden. De looptraining wordt dan niet afgeschreven en terug op de rittenkaart gezet van de 10-rittenkaart. Annulering van de looptraining door de klant geeft de klant in geen gevallen het recht op terugbetaling van het betaalde bedrag voor de betreffende les. Ook zal de geldigheidsduur van de 10-rittenkaart niet worden verlengt bij annulering van de looptraining door de klant.


7. Annulering door de Noordwijkse Looptrainer

7.1. De Bollenstreek Looptrainer heeft het recht zonder opgave van redenen trainingsdata en tijden te wijzigen.

7.2. De Bollenstreek Looptrainer heeft het recht zonder opgave van redenen een looptraining te annuleren of deelname van een klant te weigeren, in welke gevallen de klant recht heeft op terugbetaling van het betaalde bedrag voor de betreffende les en eventuele overige vooruitbetaalde lessen.

7.3. Mocht een trainer door omstandigheden verhinderd zijn voor een of meerdere trainingen dan probeert de Bollenstreek Looptrainer altijd voor vervanging te zorgen.

7.4. Wanneer er zoveel afmeldingen zijn dat er slechts drie deelnemers beschikbaar zijn voor een looptraining behoudt de Noordwijkse Looptrainer het recht de looptraining te annuleren of een passend voorstel betreft een vervangende training aan beschikbare deelnemers voor te leggen.

 
8. Vastleggen van gegevens

8.1. De persoonlijke gegevens van klanten zijn strikt vertrouwelijk en worden door de trainers van de Bollenstreek Looptrainer uitsluitend voor administratieve en trainingsdoeleinden gebruikt.

8.2. De Bollenstreek Looptrainer gebruikt GSM gegevens na goedkeuring (in persoon, telefonisch of per e-mail) binnen een groepsapp waarin het laatste nieuws rondom de vaste training van de deelnemers wordt weergegeven.

 
9. Wijzingen door de klant

9.1. Indien zich veranderingen in de contactgegevens van de klant voordoen, dient een klant deze per omgaande aan de Bollenstreek looptrainer te vermelden.

9.2. Elke klant is verplicht alle wijzigingen in de lichamelijke staat en medicijngebruik te melden aan de trainer zodat hier rekening mee gehouden kan worden.

9.3. Eventuele gevolgen die voortvloeien uit het niet nakomen van deze voorwaarden zijn niet voor rekening van de Bollenstreek Looptrainer.

 
10.Wijzingen door de Bollenstreek Looptrainer

10.1 De Bollenstreek Looptrainer behoudt zich het recht voor het trainingsschema te allen tijden te mogen wijzigen.

10.2 De Bollenstreek Looptrainer behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijden te wijzigen.

10.3. De Bollenstreek Looptrainer behoudt zich het recht te allen tijden prijswijzigingen door te voeren. Deze gelden voor de losse lessen en voor de 10 rittenkaarten die na de prijswijziging door de klant worden gekocht.

10.4 De geldende algemene voorwaarden bij de eerste 10 rittenkaart meegestuurd, staan te lezen op de website van de Bollenstreek Looptrainer en kan ten allen tijden worden opgevraagd.

10.5. In alle onvoorziene gevallen beslist de Bollenstreek Looptrainer.

10.6. Met de publicatie van deze algemene voorwaarden vervalt de vorige serie ‘spelregels betreft de 10-rittenkaart’.

11.Toepasselijkheid en geschillen

11.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met de Bollenstreek Looptrainer betreffende deelname aan trainingen en andere vormen van opleiding dan wel advisering in de ruimste zin des woords.

11.2. Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door de Bollenstreek Looptrainer.